Αποτέλεσμα άρνησης προσφοράς εργασίας με το Ίδρυμα

15.-(1) Υπάλληλος ο οποίος παραλείπει εντός ενός έτους να αποδεχθεί εγγράφως προσφορά που έγινε σε αυτόν από το Ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 14 θεωρείται ότι αρνείται την προσφορά αυτή.

(2) Αν υπάλληλος αρνείται προσφορά εργασίας που γίνεται σε αυτόν, από το Ίδρυμα σύμφωνα με το Μέρος αυτό, η υποχρέωση που επιβάλλεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 13 στο Ίδρυμα να εργοδοτήσει τον υπάλληλο τερματίζεται με τη λήξη της περιόδου έξι μηνών αμέσως μετά την ημερομηνία της άρνησης αυτής.