Προσφορές εργασίας από το Ίδρυμα

14.-(1) Eντός περιόδου τριών ετών και τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυμα προσφέρει σε κάθε υπάλληλο που αποσπάσθηκε στο Ίδρυμα από την υπηρεσία της Κυπριακής Κυβέρνησης εργασία με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που δυνατό να εκτεθούν στην προσφορά αυτή.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού εγκαθιδρύεται Επιτροπή Διαιτητών που αποτελείται από τρία μέλη, διορισμένα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα από τα οποία είναι νομικά καταρτισμένο που είναι Πρόεδρος, και οποιοσδήποτε αποσπασμένος υπάλληλος που λαμβάνει προσφορά εργασίας από το Ίδρυμα βάσει του εδαφίου (1) δύναται να υποβάλλει έφεση στην Επιτροπή αν θεωρεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά αυτή είναι λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς που απολάμβανε κατά την ημερομηνία της προσφοράς αυτής.

(3) Η Επιτροπή ακούει και αποφασίζει επί οποιασδήποτε έφεσης βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού και δύναται να απορρίψει την έφεση ή δύναται να επιστρέψει την αναφερθείσα προσφορά στο Ίδρυμα προς περαιτέρω εξέταση ή δύναται να μετατρέψει τους όρους και προϋποθέσεις οποιασδήποτε τέτοιας προσφοράς και όταν οποιοιδήποτε όροι προσφοράς μετατραπούν όπως προαναφέρθηκε, η προσφορά αυτή γίνεται τότε προς τον υπάλληλο αυτό, με τον τύπο που μετετράπηκε.

(4) Η Επιτροπή δεν μετατρέπει τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται σε οποιαδήποτε προσφορά απλώς διότι δεν είναι από κάθε άποψη όμοιοι ή καλύτεροι από τους όρους που απολάμβανε ο υπάλληλος αυτός κατά την ημερομηνία της προσφοράς αυτής αν οι όροι, και προϋποθέσεις στο σύνολο τους, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, προσφέρουν ουσιαστικά ισάξια ή μεγαλύτερα οφέλη.

(5)(α) Για σκοπούς ακρόασης και διακανονισμού εφέσεων η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται ένα μέλος εκτός από τον Πρόεδρο.

(β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προεδρεύει σε όλες τις εφέσεις στην Επιτροπή:

Νοείται ότι όταν οι ψήφοι των παρόντων μελών αναφορικά με οποιαδήποτε έφεση ή ζήτημα σε αυτές είναι ίσα διαιρεμένοι ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο εκτός από τη δική του.