Υπάλληλοι αποσπασμένοι από την Κυβερνητική υπηρεσία

13.-(1) Το Ίδρυμα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου, αυτού εργοδοτεί τους υπαλλήλους αυτούς που είναι υπάλληλοι του μόνιμου προσωπικού της Κυβέρνησης ή υπηρετούν επί συμβάσει στην Κυπριακή Κυβέρνηση τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να αποσπάσει από την υπηρεσία της Κυβέρνησης, κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει την απόσπαση υπαλλήλου που έχει αποσπασθεί στην υπηρεσία του Ιδρύματος βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, αλλά δεν υποβάλλεται καμιά παράκληση από το Ίδρυμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον τερματισμό της απόσπασης οποιουδήποτε τέτοιου υπαλλήλου εκτός αν το Ίδρυμα δώσει πρώτα στον υπάλληλο γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του να προβεί σε τέτοια παράκληση.