Εξουσία έκδοσης κανονισμών σχετικά με υπαλλήλους

12.-(1) Το Ίδρυμα δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς που αναφέρονται γενικά στους όρους υπηρεσίας υπαλλήλων του Ιδρύματος και συγκεκριμένα, αλλά άνευ επηρεασμού της γενικότητας των ανωτέρω, δύναται να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με-

(α) το διορισμό, προαγωγή, απόλυση, πειθαρχία, αμοιβή και άδεια, και την ασφάλεια που δίδεται από τους υπαλλήλους αυτούς~

(β) εφέσεις από τους υπαλλήλους αυτούς εναντίον απολύσεων ή άλλων πειθαρχικών μέτρων~

(γ) τη χορήγηση συντάξεων, φιλοδωρημάτων και άλλων επιδομάτων αφυπηρέτησης στους υπαλλήλους αυτούς και στους εξαρτωμένους τους και τη χορήγηση φιλοδωρημάτων στις περιουσίες ή εξαρτωμένους αποθανόντων υπαλλήλων του Ιδρύματος~

(δ) την εγκαθίδρυση και τήρηση ταμείων ιατρικής περίθαλψης, ταμείων σύνταξης ή ταμείων προνοίας και τις εισφορές που είναι πληρωτέες σε αυτά και τα επιδόματα που λαμβάνονται από αυτά.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, περιλαμβανομένων των όρων υπηρεσίας και της αξιολόγησης του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ:

Νοείται ότι οι Κανονισμοί με αναδρομική ισχύ δε θα τυγχάνουν εφαρμογής για αποφάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις με την έννοια του Άρθρου 146.1 του Συντάγματος σε σχέση με τις οποίες κατά την ημέρα δημοσίευσης των Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δε θα έχει παρέλθει η προθεσμία του Άρθρου 146.3 του Συντάγματος ή θα εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή, σε περίπτωση που θα έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για τέτοια αίτηση ακύρωσης, δε θα έχει παρέλθει η προθεσμία έφεσης ή θα εκκρεμεί έφεση που προσβάλλει τέτοια απόφαση.