Ορισμένα πρόσωπα να είναι δημόσιοι υπάλληλοι

11.-(1) Ο Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, όλα τα μέλη και υπάλληλοι του Ιδρύματος θεωρούνται ότι εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία εντός της έννοιας του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν.

(2) Το Ίδρυμα θεωρείται ως δημόσιο σώμα για τους σκοπούς του περί Δημοσίων Σωμάτων και Δημοσίων Θέσεων (Διορισμοί) Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν και ο Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, μέλη και υπάλληλοι του Ιδρύματος θεωρούνται ότι κατέχουν δημόσια θέση για τους σκοπούς του Νόμου εκείνου.