Υπάλληλοι του Ιδρύματος

10. Το Ίδρυμα διορίζει τους υπαλλήλους που θεωρεί απαραίτητους για την εκτέλεση των λειτουργιών του βάσει του Νόμου αυτού με τέτοιους όρους υπηρεσίας όπως δυνατό να αποφασίσει.