Εξουσίες Υπουργού αναφορικά με το Ίδρυμα

9Α.-(1) Ο Υπουργός δύναται, κατόπι συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Ιδρύματος, να εκδίδει προς τούτο οδηγίες γενικής φύσης ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες είναι αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Ίδρυμα οφείλει να εφαρμόζει κάθε τέτοια οδηγία.

(2) Το Ίδρυμα οφείλει να παρέχει στον Υπουργό, κατ’ απαίτηση του, εκθέσεις, λογαριασμούς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις δραστηριότητες του~ το Ίδρυμα οφείλει επίσης να παρέχει κάθε ευκολία προς έλεγχο των πληροφοριών αυτών κατά οποιοδήποτε χρόνο και τρόπο ήθελε αυτός εύλογα απαιτήσει.

(3) Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, για την εξυπηρέτηση των στόχων της γλωσσικής πολιτικής, μπορεί, όταν το θεωρεί αναγκαίο, με οδηγίες του προς το Ίδρυμα να καθορίζει, όσον αφορά ορισμένες εκπομπές ή το σύνολο των εκπομπών του Ιδρύματος, γενικά ή ειδικά κριτήρια που να διέπουν την ποιότητα της χρησιμοποιούμενης γλώσσας και τη συμμόρφωση προς τη γλωσσική πολιτική της Δημοκρατίας.