Γενικός Διευθυντής

9.-(1) Λειτουργός του Ιδρύματος γνωστός ως Γενικός Διευθυντής είναι ο πρώτος εκτελεστικός λειτουργός του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Ιδρύματος και τη διοίκηση της καθημερινής του εργασίας.

(2) Το Ίδρυμα μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή τέτοιες από τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού οι οποίες είναι απαραίτητες για να τον καταστήσουν ικανό να διευθύνει αποτελεσματικά την κάθε είδους καθημερινή εργασία του Ιδρύματος.

(3) Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είτε με μόνιμο διορισμό στη θέση αυτή είτε με διορισμό με σύμβαση η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια κάθε φορά.

(4) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(5) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει τον πιο πάνω διορισμό πρέπει να αιτιολογήσει ειδικά την Απόφαση του.