Μόνιμα Διατάγματα

8. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού το Ίδρυμα δύναται να εκδίδει μόνιμους κανονισμούς που να ρυθμίζουν τη δική του διαδικασία γενικά, και, συγκεκριμένα, αλλά άνευ επηρεασμού της γενικότητας όσων προαναφέρθηκαν, αναφορικά με τη σύγκληση συνεδριάσεων, την ειδοποίηση που δίνεται για τις συνεδριάσεις αυτές, τις διαδικασίες σε αυτές, την τήρηση πρακτικών και το άνοιγμα, τήρηση, κλείσιμο και έλεγχο λογαριασμών.