Απαρτία

7.-(1) Η απαρτία σε όλες τις συνεδριάσεις του Ιδρύματος είναι τέσσερα παρόντα μέλη επιπρόσθετα από τον Πρόεδρο.

(2) Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις.

(3) Όταν οι ψήφοι των παρόντων προσώπων σε συνεδρίαση αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα είναι διαιρεμένοι εξ’ ίσου, ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο εκτός από τη δική του.