Προσωρινοί διορισμοί

6.-(1) Σε περίπτωση ανικανότητας του Προέδρου λόγω ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης προσωρινής αιτίας ή προσωρινής απουσίας από τη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να ενεργεί ως Πρόεδρος, κατά το χρόνο της ανικανότητας ή απουσίας αυτής, και το πρόσωπο αυτό ενόσω διαρκεί ο διορισμός ασκεί και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

(2) Σε περίπτωση ανικανότητας οποιουδήποτε μέλους άλλου από το Γενικό Διευθυντή λόγω ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης προσωρινής αιτίας ή προσωρινής απουσίας από τη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να ενεργεί ως μέλος κατά τη διάρκεια του χρόνου όπου συνεχίζεται η ανικανότητα ή απουσία αυτή και το πρόσωπο αυτό ενόσω διαρκεί ο διορισμός ασκεί και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του μέλους αυτού.