Συγκρότηση Ιδρύματος

5.-(1) Το Ίδρυμα αποτελείται από όχι περισσότερα από εννέα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (που στο εξής αναφέρονται ως “τα μέλη”), ένα από τα οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος:

Νοείται ότι τα μέλη δεν απαιτείται να είναι πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες αποκτώνται πάνω σε πλήρη βάση.

(2) Ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη του Ιδρύματος υπηρετούν για περίοδο τριών ετών:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε, να παύει τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ιδρύματος χωρίς να δίδει λόγο γι’ αυτό.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε, να αποδέχεται την παραίτηση του Προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Ιδρύματος.

(4) Το Ίδρυμα δύναται να λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κενή θέση στα μέλη του.