Ίδρυση και σύσταση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου

4. Διά του παρόντος ιδρύεται σώμα καλούμενο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο με διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και με εξουσίες να αποκτά, έχει και διαθέτει περιουσία, να συμβάλλεται, να ενάγει και να ενάγεται με το εν λόγω όνομα του και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες πράξεις για τους σκοπούς του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι, εφόσον υπάρχει εγγύηση βάσει του άρθρου 25, το Ίδρυμα δεν αποξενώνει, υποθηκεύει, επιβαρύνει ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε από την ακίνητη ιδιοκτησία του χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι μέχρις ότου παρασχεθεί σφραγίδα, δύναται να χρησιμοποιείται ως κοινή σφραγίδα, σφραγίδα που φέρει την επιγραφή “Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου”.