Ποιοτικός έλεγχος της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

16Β.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 έως 2003, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ορίζεται δια του παρόντος ως αρμόδια αρχή για να ασκεί ετήσιο ποιοτικό έλεγχο αναφορικά με την εκπλήρωση από το Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α.

(2) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που της ανατίθεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ελέγχει-

(α) Κατά πόσο το Ίδρυμα παρέχει πραγματικά μια ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003,

(β) κατά πόσο το Ίδρυμα μεταδίδει πραγματικά τα προγράμματα που εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003, και

(γ) κατά πόσο το περιεχόμενο των προγραμμάτων που μεταδίδει το Ίδρυμα στο πλαίσιο της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας πληροί πραγματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας:

Νοείται ότι το Ίδρυμα οφείλει, ύστερα από αίτημα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και ύστερα από εύλογη προειδοποίηση, να παρέχει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης όλες τις διευκολύνσεις ή/και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ή/και απαραίτητες για τον έλεγχο που διενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ετοιμάζει ετήσια έκθεση στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα του ετήσιου ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) και την οποία υποβάλλει στον Υπουργό το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου:

Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, το έτος για το οποίο διενεργείται ο έλεγχος συμπίπτει με το οικονομικό έτος.

(4) Οποτεδήποτε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διαπιστώνει οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών σε σχέση με την εκπλήρωση από το Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να εκδίδει, ανάλογα, οδηγίες και συστάσεις προς το Ίδρυμα.