Λογαριασμοί

30.-(1) Το Ίδρυμα μεριμνά ώστε να τηρούνται κατάλληλα βιβλία και λογαριασμοί σχετικά με τις εργασίες του και να ετοιμάζεται ετήσια κατάσταση των λογαριασμών του Ιδρύματος ως εμπορικού ιδρύματος.

(2) Οι λογαριασμοί του Ιδρύματος ελέγχονται από ελεγκτές που διορίζονται ετησίως από το Ίδρυμα με έγκριση του Υπουργού.

(3) Μόλις ελεγχθούν οι λογαριασμοί του Ιδρύματος, το Ίδρυμα δίνει αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμών στον Υπουργό για έγκριση του μαζί με αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης που γίνεται από τους ελεγκτές επί της κατάστασης αυτής ή επί των λογαριασμών του Ιδρύματος και δημοσιεύει την κατάσταση λογαριασμών και την έκθεση κατά τον τρόπο που ο Υπουργός δυνατό να διατάξει.