Προϋπολογισμοί

29. Το Ίδρυμα ετοιμάζει και παρουσιάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο κάθε έτος προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων του για το επόμενο έτος.