Διάθεση προσόδων

28. Τα έσοδα του Ιδρύματος κατά οποιοδήποτε έτος διατίθενται για πληρωμή όλων των αμοιβών, επιδομάτων, μισθών, συνεισφορών σύνταξης, φιλοδωρημάτων, εξόδων εργασίας και όλων των άλλων εξόδων του Ιδρύματος που επιβαρύνουν κανονικά το εισόδημα κατά το έτος εκείνο περιλαμβανομένων των πληρωμών που οφείλονται κατά το έτος αυτό από το Ίδρυμα σχετικά με τον τόκο σε οποιαδήποτε χρήματα που δανείστηκε το Ίδρυμα και τα ποσά αυτά που το ίδρυμα ήθελε θεωρήσει κατάλληλο να διαθέσει το έτος εκείνο στο αποθεματικό κεφάλαιο, επεκτάσεις, ανανεώσεις, υποτιμήσεις, δάνεια και άλλους παρόμοιους σκοπούς.