Χρήματα που λαμβάνονται

27. Όλα τα χρήματα που λαμβάνονται από το Ίδρυμα πληρώνονται σε ξεχωριστό ταμείο, και από το ταμείο αυτό πληρώνονται όλα τα χρήματα που οφείλονται νόμιμα από το Ίδρυμα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε χρήματα που δεν απαιτείται αμέσως να ξοδευτούν για την αποπληρωμή οποιασδήποτε υποχρέωσης ή εκπλήρωση οποιασδήποτε λειτουργίας δύνανται να επενδύονται σε τέτοια αξιόγραφα που δυνατό να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.