Καταργήθηκε

26. [Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.61/72] Το άρθρο 3 του Ν.61/72 περιλαμβάνει την ακόλουθη επιφύλαξη:

“Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό εισπράχθηκε από το Διευθυντή Τμήματος Ταχυδρομείων βάσει του άρθρου αυτού κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού θα καταβληθεί στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ωσάν το άρθρο αυτό να μην καταργείτο και οποιαδήποτε ποσά παραμένουν οφειλόμενα από τους κατόχους αδειών ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων κατά τη ρηθείσα ημέρα θα εισπραχθούν από τους οφειλέτες από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου με συνοπτική διαδικασία ως αστικά χρέη οφειλόμενα προς το Ίδρυμα κατά τον ίδιο τρόπο ως ποσά οφειλόμενα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.”