Υποχρεώσεις του Ιδρύματος κατά την Πρώτη Περίοδο

4. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της διάταξης του άρθρου 3 του Νόμου αυτού το Ίδρυμα υπέχει κατά τη διάρκεια της Πρώτης περιόδου τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να μεταδίδει διά των δελτίων ειδήσεων με τρόπο σύντομο και περιεκτικό τις προεκλογικές δραστηριότητες κάθε υποψήφιου Προέδρου.

(β) Να μεταδίδει διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς αυτούσιες τις εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις καθενός από τους υποψήφιους Προέδρους νοουμένου ότι η κανονική ανάγνωση αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά:

Νοείται ότι αν η κανονική ανάγνωση των δηλώσεων ή ανακοινώσεων υποψήφιου Προέδρου θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά, τότε το Ίδρυμα άνευ επηρεασμού της υποχρέωσης του σύμφωνα με τα πιο πάνω σε σχέση με τις δηλώσεις ή ανακοινώσεις των άλλων ή οποιουδήποτε από τους άλλους υποψήφιους Προέδρους, θα υποχρεούται να μεταδώσει περίληψη των σχετικών δηλώσεων ή ανακοινώσεων διάρκειας δύο περίπου λεπτών.

(γ) Να παραχωρεί μία φορά την εβδομάδα χρόνο διάρκειας πέντε λεπτών σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο με σκοπό όπως είτε ο ίδιος ο υποψήφιος είτε εκπρόσωπος του απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως.

(δ) Να παραχωρεί μία φορά το μήνα σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο χρόνο δεκαπέντε λεπτών με σκοπό όπως αυτός ομιλήσει είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπο του προς τον Κυπριακό λαό τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως.

(ε) Να καλύπτει πλήρως τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως μία δημοσιογραφική διάσκεψη κάθε υποψήφιου Προέδρου:

Νοείται όμως ότι η ώρα που παραχωρείται δυνάμει της διάταξης αυτής δεν δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα λεπτά:

Νοείται περαιτέρω, ότι ο χρόνος παραχωρείται την ίδια ημέρα, κατά την οποία τυχόν θα γίνει η σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη:

Νοείται ακόμα περαιτέρω ότι εναπόκειται σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο να καθορίσει το χρόνο της δικής του δημοσιογραφικής διάσκεψης, η οποία σύμφωνα με τα πιο πάνω υποχρεωτικά θα μεταδοθεί από το Ίδρυμα.