Υποχρεώσεις του Ιδρύματος κατά τη Δεύτερη Περίοδο

5. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του άρθρου 3 του Νόμου αυτού κατά τη διάρκεια της Δεύτερης περιόδου το Ίδρυμα υποχρεούται-

(α) Να καλύψει ειδησεογραφικά έξι ομιλίες κάθε υποψήφιου Προέδρου, δηλαδή μία στην πόλη της Λευκωσίας, μία στην πόλη της Λεμεσού, μία στην πόλη της Λάρνακας, μία στην πόλη της Πάφου, μία προς τους κατοίκους Αμμοχώστου και μία προς τους κατοίκους Κερήνειας. Η κάλυψη θα είναι και τηλεοπτική. Η διάρκεια της κάλυψης κάθε ομιλίας θα είναι 10 λεπτά.

(β) Να καλύψει ειδησεογραφικά και σε χρόνο πέντε περίπου λεπτών για κάθε συγκέντρωση άλλες πέντε συγκεντρώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου ή εκπροσώπου του όπως κάθε υποψήφιος Πρόεδρος εκάστοτε υποδεικνύει προς το Ίδρυμα.

(γ) Να καλύψει μία τουλάχιστο δημοσιογραφική διάσκεψη κάθε υποψήφιου Προέδρου, εφαρμοζομένης κατ’ αναλογία της παραγράφου (ε) του άρθρου 4 πιο πάνω.

(δ) Να ανακοινώνει καθημερινά σε ειδικό πρόγραμμα προαγγελία προεκλογικών συγκεντρώσεων της ίδιας ή επόμενης ημέρας εκάστου υποψήφιου Προέδρου ή συγκεντρώσεων που γίνονται προς χάρη ή προς υποστήριξη υποψήφιου Προέδρου:

Νοείται ότι ο αριθμός των εκάστοτε συγκεντρώσεων που μεταδίδονται κάθε ημέρα δεν θα υπερβαίνει τις πέντε.

(ε) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 45 ημερών της Δεύτερης περιόδου να μεταδίδει καθημερινά και κατά την 1.45 μ.μ. ώρα διά του ραδιοφώνου αυτούσιες ανακοινώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου ή κόμματος που υποστηρίζει αυτόν νοουμένου ότι ο χρόνος ανακοινώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

(στ) Να καλεί υποψήφιο Πρόεδρο στο πρόγραμμα “Συντάντηση με τον τύπο”, ή άλλο παρόμοιο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα θέτουν τις ερωτήσεις στο πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (ο ίδιος αριθμός θα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις). Το πρόγραμμα θα διαρκεί 90 λεπτά και θα μεταδίδεται αμέσως μετά το κύριο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.

(ζ) Να μεταδώσει μία συνέντευξη από κάθε υποψήφιο Πρόεδρο ή εκπροσώπους τους για την πολιτική τους σε βασικά θέματα (Κυπριακό πρόβλημα, οικονομία, κοινωνική πολιτική, παιδεία, κλπ.). Οι ερωτήσεις θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις οι ίδιες και ο χρόνος επίσης ο ίδιος, διάρκειας περίπου 20 λεπτών. Οι συνεντεύξεις θα μεταδίδονται τόσο από ραδιοφώνου όσο και από τηλεοράσεως. Η υποχρέωση του Ιδρύματος δυνάμει της υποπαραγράφου αυτής πρέπει να εκπληρώνεται εντός του δεύτερου μήνα της Δεύτερης περιόδου.

(η) Περί το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας το Ίδρυμα υποχρεούται να παραχωρεί αλληλοδιαδοχικά την ίδια ημέρα στους υποψήφιους Προέδρους χρόνο τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση προκειμένου να ομιλήσουν προς το λαό. Ο εν λόγω χρόνος θα είναι διάρκειας μέχρι 15 λεπτών.

(θ) Να παραχωρεί μία φορά την εβδομάδα χρόνο διάρκειας πέντε λεπτών σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο με σκοπό τη μετάδοση από ραδιοφώνου και τηλεοράσεως οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων του υποψήφιου, ως ο ίδιος ήθελε επιλέξει και υποδείξει, ή όπως ο ίδιος ο υποψήφιος ή εκπρόσωπος του απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό.

(ι) Να μεταδίδει διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς αυτούσιες τις εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου, νοουμένου ότι η κανονική ανάγνωση αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά:

Νοείται ότι αν η κανονική ανάγνωση των δηλώσεων ή ανακοινώσεων υποψήφιου Προέδρου υπερβαίνει τα δύο λεπτά, τότε το Ίδρυμα άνευ επηρεασμού της υποχρέωσης του σύμφωνα με τα πιο πάνω σε σχέση με τις δηλώσεις ή ανακοινώσεις των άλλων ή οποιουδήποτε από τους άλλους υποψήφιους Προέδρους, θα υποχρεούται να μεταδώσει περίληψη των σχετικών δηλώσεων ή ανακοινώσεων διάρκειας δύο περίπου λεπτών.

(ια) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής κατά τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 39.2 του Συντάγματος και κατά την περίοδο που μεσολαβεί από το τέλος της πρώτης εκλογής μέχρι την επαναληπτική αυτή εκλογή, το Ίδρυμα υποχρεούται όπως-

(αα) Καλύψει ειδησεογραφικά τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως μία τουλάχιστο συγκέντρωση καθενός από τους υποψήφιους, οι οποίοι δικαιούνται να διεκδικήσουν την επαναληπτική εκλογή δυνάμει της εν λόγω διατάξεως του Συντάγματος. Ο χρόνος κάλυψης θα είναι διάρκειας 20 λεπτών.

(ββ) Μεταδίδει καθημερινά διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων αυτούσιες τις δηλώσεις και ανακοινώσεις τους, νοουμένου ότι αν η κανονική ανάγνωση των ανακοινώσεων ή δηλώσεων μιας ημέρας ενός υποψήφιου δεν δύναται να γίνει εντός χρονικού διαστήματος 5 λεπτών, άνευ επηρεασμού της ανωτέρω υποχρέωσης του σε σχέση με τον άλλο υποψήφιο Πρόεδρο, τότε το Ίδρυμα θα μεταδίδει περίληψη διάρκειας 5 λεπτών των εν λόγω δηλώσεων ή ανακοινώσεων της ημέρας αυτής.

(γγ) Οι διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (η) του άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται ανάλογα.