Ακριβοδίκαιη μεταχείριση

3. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του βασικού νόμου, το Ίδρυμα υποχρεούται όπως καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της χρονικής περιόδου διασφαλίζει την ακριβοδίκαιη μεταχείριση των εκάστοτε υποψήφιων Προέδρων.