Ερμηνεία

2. “Βουλή” σημαίνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων~

“Δελτία Ειδήσεων” σημαίνει τα δελτία ειδήσεων του Ραδιοφώνου και της Τηλεοράσεως~

“Δεύτερη περίοδος” σημαίνει τους τελευταίους τρεις μήνες της χρονικής περιόδου~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“Εκλογές” σημαίνει τις εκλογές οι οποίες διεξάγονται για ανάδειξη Προέδρου~

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου~

“Πολιτικό κόμμα” σημαίνει κόμμα εκπροσωπούμενο στη Βουλή ή Οργανισμό ή Ένωση προσώπων ή Ομάδα προσώπων η οποία κατά την αντίληψη του μέσου συνετού πολίτη που γνωρίζει την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα της Κύπρου και προσβλέπει στην οργάνωση, τη δομή, τους θεσμούς, τους στόχους και την απήχηση της θεωρείται ως πολιτικό κόμμα~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας~

“Πρώτη περίοδος” σημαίνει τους πρώτους τρεις μήνες της χρονικής περιόδου~

“Υποψήφιος Πρόεδρος” σημαίνει άτομο το οποίο εξαγγέλει δημοσίως πρόθεση υποβολής υποψηφιότητας για ανάδειξη του ως Προέδρου στις επόμενες εκλογές της εν λόγω διακήρυξης, νοουμένου ότι έχει, δυνάμει του Συντάγματος, την ικανότητα του εκλέγεσθαι στο αξίωμα του Προέδρου και πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλαδή:

(α) Κατέχει κατά το χρόνο της εν λόγω εξαγγελίας το αξίωμα του Προέδρου,

(β) είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος,

(γ) τυγχάνει της υποστήριξης ενός ή περισσοτέρων κομμάτων,

(δ) είναι άτομο το οποίο, κατά την αντίληψη του συνετού μέσου πολίτη, έχει διαδραματίσει ή διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην πολιτική ή οικονομική ή κοινωνική ζωή της Κύπρου ή είναι προσωπικότητα που απολαμβάνει κύρους και/ή σεβασμού μεταξύ μέρους του εκλογικού σώματος:

Νοείται ότι υποψήφιος Πρόεδρος παύει να θεωρείται ως υποψήφιος Πρόεδρος αφ’ ης στιγμής τυχόν δηλώσει ότι έχει παύσει να ενδιαφέρεται για ανάδειξη του στο αξίωμα του Προέδρου.

“Χρονική περίοδος” σημαίνει τη χρονική περίοδο η οποία αρχίζει έξι μήνες πριν τη λήξη σύμφωνα με το Σύνταγμα της θητείας του εκάστοτε Προέδρου και λήγει την επομένη ημέρα της ημέρας των εκλογών με τις οποίες θα έχει αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.