Λειτουργίες του Ιδρύματος δύνανται να εκτελούνται από τους υπαλλήλους του

3. Όταν εξουσίες χορηγούνται ή καθήκοντα επιβάλλονται από ή βάσει του Νόμου αυτού στο Ίδρυμα οι εξουσίες αυτές ή καθήκοντα δύνανται να εκτελούνται ή διεξάγονται από ή μέσω οποιουδήποτε υπαλλήλου ή αντιπροσώπου του Ιδρύματος που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Ίδρυμα.