Κανονισμοί

22Α.-(1) Το Ίδρυμα δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τον καθορισμό της σύνθεσης μιας ισορροπημένης δέσμης υπηρεσιών για σκοπούς της υποχρέωσης του Ιδρύματος να παρέχει δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία·

(β) τον καθορισμό των ενημερωτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων εκπομπών, θεμάτων ή προγραμμάτων, που εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.