Ορισμένο θέμα μεταδίδεται ή αποστέλλεται

22.-(1) Όταν ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο στη δημόσια υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένο αστυνομικό το Ίδρυμα μεταδίδει με έξοδα του οποιαδήποτε ανακοίνωση ή άλλο θέμα (με οπτική απεικόνιση οποιασδήποτε εικόνας ή αντικειμένου που αναφέρεται στην ανακοίνωση ή άλλο θέμα αν αποστέλλεται από οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό που χειρίζεται το Ίδρυμα) το οποίο ο υπάλληλος ήθελε ζητήσει από το Ίδρυμα να μεταδοθεί:

Νοείται ότι το Ίδρυμα όταν μεταδίδει ή αποστέλλει τέτοια ανακοίνωση ή άλλο θέμα δύναται κατά την κρίση του να ανακοινώσει ή να αποφύγει να ανακοινώσει ότι αυτό αποστέλλεται κατά παράκληση εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένου αστυνομικού.

(2) Στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού η έκφραση “εξουσιοδοτημένος υπάλληλος στη δημόσια υπηρεσία” σημαίνει οποιοδήποτε υπάλληλο που δηλώνεται ως τέτοιος από το Υπουργικό Συμβούλιο με γραπτή ειδοποίηση στο Ίδρυμα και η έκφραση “εξουσιοδοτημένος αστυνομικός” σημαίνει οποιοδήποτε αστυνομικό της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου με βαθμό όχι κατώτερο του βαθμού του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό με γραπτή ειδοποίηση να ζητήσει από το Ίδρυμα να απέχει κατά οποιοδήποτε ορισμένο χρόνο ή πάντοτε από τη μετάδοση οποιουδήποτε θέματος ή θέματος οποιασδήποτε κατηγορίας που ορίζεται στην ειδοποίηση αυτή και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να διαφοροποιεί ή ακυρώνει οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση:

Νοείται ότι το Ίδρυμα δύναται κατά την κρίση του να ανακοινώνει ή να αποφεύγει να ανακοινώνει ότι η ειδοποίηση αυτή δόθηκε ή αλλάχτηκε ή ανακλήθηκε.