Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) Νόμου·

"αρνητική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου κόμματος·

“ασύρματος τηλεγραφία” σημαίνει οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας με τηλέγραφο όπως ορίζεται στον περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμο, χωρίς τη βοήθεια οποιωνδήποτε συρμάτων που συνδέουν τα σημεία από τα οποία και στα οποία τα μηνύματα ή άλλο θέμα που περιλαμβάνει θέμα που αποστέλλεται μέσω τηλεόρασης, αποστέλλονται και λαμβάνονται·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται στο αξίωμα αυτό βάσει του άρθρου 9·

“Διαιτητικό Δικαστήριο” σημαίνει το Δικαστήριο Καθορισμού Αποζημιώσεως που εγκαθιδρύθηκε βάσει του περί Ειδικού για τον Καθορισμό Αποζημιώσεως Δικαστηρίου Νόμο, ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν·

“διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφή ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής·

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Διαιτητών που ιδρύεται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 14·

“ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας” σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να είναι η ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας·

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου·

“λειτουργίες” περιλαμβάνει εξουσίες και καθήκοντα·

“μέλος” σημαίνει μέλος του Ιδρύματος που διορίζεται ως τέτοιο βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5·

“οικονομικό έτος” σημαίνει έτος που αρχίζει την πρώτη ημέρα Ιανουαρίου:

Νοείται ότι η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας μεταβίβασης ιδιοκτησίας και της πρώτης ημέρας του Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ως οικονομικό έτος·

"πολιτική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος από υποψήφιο σε προεδρικές εκλογέςֹ·

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Ιδρύματος που διορίζεται βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5·

“ραδιοφωνικές υπηρεσίες” σημαίνει υπηρεσίες μέσω των οποίων αποστέλλεται θέμα με ασύρματη τηλεγραφία για γενική λήψη ή μεταδίδεται μέσω υπηρεσίας ραδιομετάδοσης, είτε με ήχο είτε με ορατές εικόνες με ήχο·

“σταθμός λήψης” σημαίνει σταθμό για τη λήψη μηνυμάτων ή άλλου θέματος, περιλαμβανομένου θέματος που αποστέλλεται μέσω τηλεόρασης το οποίο μεταδίδεται από σταθμό μετάδοσης·

“σταθμός μετάδοσης” σημαίνει σταθμό για τη μετάδοση μέσω ασύρματης τηλεγραφίας μηνυμάτων ή άλλου θέματος, περιλαμβανομένου θέματος που αποστέλλεται μέσω τηλεόρασης·

“συγκαλυμμένη διαφήμιση” σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκόπιμα από το σταθμό με διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογης αμοιβής·

“τηλεμπορία” σημαίνει τις άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών έναντι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ακίνητων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

“χορηγία” σημαίνει κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης που δεν ασκεί τηλεοπτικές δραστηριότητες ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα για τη χρηματοδότηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση την επωνυμίας, του σήματος της, της φήμης των δραστηριοτήτων ή των επιτεύξεων της·

“χρονοθυρίδα” σημαίνει χρονικό διάστημα μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών ή τηλεμπορικών μηνυμάτων και ορίζεται από οπτικά και ηχητικά μέσα έναρξης και λήξης.