Ερμηνεία

2.(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) Νόμου∙

"αρνητική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου κόμματος·

"Αρχή Ραδιοτηλεόρασης" σημαίνει την ανεξάρτητη Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 έως 2003·

“ασύρματος τηλεγραφία” σημαίνει οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας με τηλέγραφο όπως ορίζεται στον περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμο, χωρίς τη βοήθεια οποιωνδήποτε συρμάτων που συνδέουν τα σημεία από τα οποία και στα οποία τα μηνύματα ή άλλο θέμα που περιλαμβάνει θέμα που αποστέλλεται μέσω τηλεόρασης, αποστέλλονται και λαμβάνονται∙

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται στο αξίωμα αυτό βάσει του άρθρου 9∙

"Γενικός Ελεγκτής" σημαίνει το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας·

"δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις, η οποία αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που ανταποκρίνεται άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός, μεταξύ άλλων, των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και περιλαμβάνει την παροχή μιας ισορροπημένης δέσμης υπηρεσιών, που αποτελείται από ενημερωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, προγράμματα κοινωνικής προσφοράς, εκπομπές που απευθύνονται στους απόδημους, καθώς και εκπομπές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής άμυνας, όπως η δέσμη αυτή καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και όπως διευρύνεται ή άλλως πως διαφοροποιείται, δυνάμει τέτοιων Κανονισμών, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της οπτικοακουστικής ή νέων συνθηκών και δεδομένων·

“Διαιτητικό Δικαστήριο” σημαίνει το Δικαστήριο Καθορισμού Αποζημιώσεως που εγκαθιδρύθηκε βάσει του περί Ειδικού για τον Καθορισμό Αποζημιώσεως Δικαστηρίου Νόμο, ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν∙

“διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφή ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής∙

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Διαιτητών που ιδρύεται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 14∙

“ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας” σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να είναι η ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας∙

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου,το οποίο αποτελεί ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό·

"κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων" (ήτοι μη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

“λειτουργίες” περιλαμβάνει εξουσίες και καθήκοντα∙

“μέλος” σημαίνει μέλος του Ιδρύματος που διορίζεται ως τέτοιο βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5∙

"μετάδοση" σημαίνει την ενσύρματη ή μη, απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο  μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται  για λήψη από το κοινό·

"Οδηγία 2010/13/ΕΕ" σημαίνει την Οδηγία 2010/13/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

“οικονομικό έτος” σημαίνει έτος που αρχίζει την πρώτη ημέρα Ιανουαρίου:

Νοείται ότι η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας μεταβίβασης ιδιοκτησίας και της πρώτης ημέρας του Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ως οικονομικό έτος∙

"οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση" σημαίνει εικόνα με ή χωρίς ήχο που προορίζεται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της εικόνας  ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και η οποία εικόνα συνοδεύει ή περιλαμβάνει σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής. Μεταξύ των μορφών οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης περιλαμβάνονται η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεαγορά και η τοποθέτηση προϊόντων·

"παγκύπριος ραδιοφωνικός οργανισμός" σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσμού των περιοχών της Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο·

"πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται·

"πολιτική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος από υποψήφιο κατά την έννοια του άρθρου 17Β σε προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές ή εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

"πρόγραμμα" σημαίνει σειρά κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου που καθορίζεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο είναι συγκρίσιμα με τη μορφή και το περιεχόμενο τηλεοπτικής εκπομπής. Στα προγράμματα περιλαμβάνονται οι ταινίες μεγάλου μήκους, οι αθλητικές διοργανώσεις, οι κωμικές σειρές, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά προγράμματα και τα δραματοποιημένα έργα·

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Ιδρύματος που διορίζεται βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5∙

"ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων·

"ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός" σημαίνει το νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση των προγραμμάτων ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών μεταδόσεων, τα οποία προγράμματα είτε μεταδίδει το ίδιο είτε αναθέτει τη μετάδοση τους σε τρίτους, και περιλαμβάνει ραδιοφωνικό ή/και τηλεοπτικό σταθμό·

“ραδιοφωνικές υπηρεσίες” [Διαγράφηκε]

"ραδιοφωνική διαφήμιση" σημαίνει κάθε μορφής ραδιοφωνική ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής∙

"ραδιοφωνική εκπομπή" (ήτοι γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει ραδιοφωνική εκπομπή οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων∙

"ραδιοφωνική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση ραδιοφωνικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών που προορίζονται για το κοινό·

"ραδιοφωνικός σταθμός" [Διαγράφηκε]

“σταθμός λήψης” [Διαγράφηκε]

“σταθμός μετάδοσης” [Διαγράφηκε]

“συγκαλυμμένη διαφήμιση” σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκόπιμα από το σταθμό με διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογης αμοιβής∙

"συγκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση" σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση, σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός  παρόχου υπηρεσιών,  εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, ιδίως, όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος·

"συντακτική ευθύνη" σημαίνει την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

"τηλεαγορά" σημαίνει άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, έναντι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

“τηλεμπορία” [Διαγράφηκε]

"τηλεοπτική διαφήμιση" σημαίνει κάθε μορφής τηλεοπτική ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής·

"τηλεοπτική εκπομπή" (ήτοι γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων·

"τηλεοπτική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση τηλεοπτικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών που προορίζονται για το κοινό και περιλαμβάνει τη διαβίβαση προγραμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό την αναμετάδοσή τους στο κοινό, αλλά δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχουν, με προσωπική κλήση, πληροφορίες ή άλλες εξυπηρετήσεις, όπως τις υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, τις τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και λοιπές παρεμφερείς υπηρεσίες·

"τηλεοπτικός οργανισμός" σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει τηλεοπτικές εκπομπές·

"τηλεοπτικός σταθμός" [Διαγράφηκε]

"τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός" σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό, ο οποίος καλύπτει μια μικρή σχετικά περιοχή, όχι μεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων, σημαντικό δε ποσοστό των προγραμμάτων του καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος·

"τοπικός τηλεοπτικός οργανισμός" σημαίνει τηλεοπτικό οργανισμό, ο οποίος καλύπτει μια μικρή σχετικά περιοχή, όχι μεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων, σημαντικό δε ποσοστό προγραμμάτων του καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος·

"τοποθέτηση προϊόντων" σημαίνει κάθε μορφής οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος, ώστε να εμφανίζεται μέσα σε  πρόγραμμα, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος·

"υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων" σημαίνει υπηρεσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 57 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τελεί υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, κύριος σκοπός της οποίας είναι η παροχή προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέως κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων περιλαμβάνουν τηλεοπτικές εκπομπές ή/και κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή/και οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ή/και ραδιοφωνικές εκπομπές·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών∙

“χορηγία” [Διαγράφηκε]

"χρονοθυρίδα" [Διαγράφηκε]

"χρονοθυρίδα ή παράθυρο τηλεαγοράς" σημαίνει χρονικό διάστημα μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών ή μηνυμάτων τηλεαγοράς το οποίο ορίζεται από οπτικά και ηχητικά μέσα έναρξης και λήξης.

(2) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι όροι "δημόσια ενίσχυση", "Έφορος", "νέα δημόσια ενίσχυση" και "υφιστάμενη δημόσια ενίσχυση" έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς στους περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμους του 2001 έως 2003.