Ερμηνεία

2.(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) Νόμου·

"αρνητική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου κόμματος·

"Αρχή Ραδιοτηλεόρασης" σημαίνει την ανεξάρτητη Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 έως 2003·

“ασύρματος τηλεγραφία” σημαίνει οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας με τηλέγραφο όπως ορίζεται στον περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμο, χωρίς τη βοήθεια οποιωνδήποτε συρμάτων που συνδέουν τα σημεία από τα οποία και στα οποία τα μηνύματα ή άλλο θέμα που περιλαμβάνει θέμα που αποστέλλεται μέσω τηλεόρασης, αποστέλλονται και λαμβάνονται·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται στο αξίωμα αυτό βάσει του άρθρου 9·

"Γενικός Ελεγκτής" σημαίνει το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας·

"δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις, η οποία αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που ανταποκρίνεται άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός, μεταξύ άλλων, των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και περιλαμβάνει την παροχή μιας ισορροπημένης δέσμης υπηρεσιών, που αποτελείται από ενημερωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, προγράμματα κοινωνικής προσφοράς, εκπομπές που απευθύνονται στους απόδημους, καθώς και εκπομπές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής άμυνας, όπως η δέσμη αυτή καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και όπως διευρύνεται ή άλλως πως διαφοροποιείται, δυνάμει τέτοιων Κανονισμών, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της οπτικοακουστικής ή νέων συνθηκών και δεδομένων·

“Διαιτητικό Δικαστήριο” σημαίνει το Δικαστήριο Καθορισμού Αποζημιώσεως που εγκαθιδρύθηκε βάσει του περί Ειδικού για τον Καθορισμό Αποζημιώσεως Δικαστηρίου Νόμο, ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν·

“διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφή ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής·

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Διαιτητών που ιδρύεται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 14·

“ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας” σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να είναι η ημερομηνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας·

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο αποτελεί ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό·

“λειτουργίες” περιλαμβάνει εξουσίες και καθήκοντα·

“μέλος” σημαίνει μέλος του Ιδρύματος που διορίζεται ως τέτοιο βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5·

"μετάδοση" σημαίνει την ενσύρματη ή μη, απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο  μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται  για λήψη από το κοινό·

“οικονομικό έτος” σημαίνει έτος που αρχίζει την πρώτη ημέρα Ιανουαρίου:

Νοείται ότι η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας μεταβίβασης ιδιοκτησίας και της πρώτης ημέρας του Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ως οικονομικό έτος·

"πολιτική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος από υποψήφιο σε προεδρικές εκλογέςֹ·

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Ιδρύματος που διορίζεται βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5·

"ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων·

"ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός" σημαίνει το νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση των προγραμμάτων ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών μεταδόσεων, τα οποία προγράμματα είτε μεταδίδει το ίδιο είτε αναθέτει τη μετάδοση τους σε τρίτους, και περιλαμβάνει ραδιοφωνικό ή/και τηλεοπτικό σταθμό·

“ραδιοφωνικές υπηρεσίες” [Διαγράφηκε]

"ραδιοφωνική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση ραδιοφωνικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών που προορίζονται για το κοινό·

"ραδιοφωνικός σταθμός" σημαίνει σταθμό ο οποίος συνθέτει και μεταδίδει τα προγράμματα ραδιοφωνικών μεταδόσεων ή αναθέτει τη μετάδοση τους σε τρίτους·

“σταθμός λήψης” [Διαγράφηκε]

“σταθμός μετάδοσης” [Διαγράφηκε]

“συγκαλυμμένη διαφήμιση” σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκόπιμα από το σταθμό με διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογης αμοιβής·

“τηλεμπορία” σημαίνει τις άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών έναντι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ακίνητων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

"τηλεοπτική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση τηλεοπτικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών που προορίζονται για το κοινό και περιλαμβάνει τη διαβίβαση προγραμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό την αναμετάδοσή τους στο κοινό, αλλά δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχουν, με προσωπική κλήση, πληροφορίες ή άλλες εξυπηρετήσεις, όπως τις υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, τις τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και λοιπές παρεμφερείς υπηρεσίες·

"τηλεοπτικός σταθμός" σημαίνει σταθμό ο οποίος συνθέτει και μεταδίδει τα προγράμματα τηλεοπτικών μεταδόσεων ή αναθέτει τη μετάδοση τους σε τρίτους·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

“χορηγία” σημαίνει κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης που δεν ασκεί τηλεοπτικές δραστηριότητες ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα για τη χρηματοδότηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση την επωνυμίας, του σήματος της, της φήμης των δραστηριοτήτων ή των επιτεύξεων της·

“χρονοθυρίδα” σημαίνει χρονικό διάστημα μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών ή τηλεμπορικών μηνυμάτων και ορίζεται από οπτικά και ηχητικά μέσα έναρξης και λήξης.

(2) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι όροι "δημόσια ενίσχυση", "Έφορος", "νέα δημόσια ενίσχυση" και "υφιστάμενη δημόσια ενίσχυση" έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς στους περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμους του 2001 έως 2003.