Χορήγηση δημόσιων ενισχύσεων στο Ίδρυμα

24Α. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 2003 και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, το Ίδρυμα δύναται να λαμβάνει δημόσια ενίσχυση.  Ειδικότερα, το Ίδρυμα δύναται να λαμβάνει δημόσια ενίσχυση  για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16Α, νοουμένου ότι δεν αλλοιώνει τον ανταγωνισμό σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον:

Νοείται ότι, νέα δημόσια ενίσχυση που χορηγείται για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16 δεν αλλοιώνει τον ανταγωνισμό σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον, εφόσον, εφαρμόζοντας το κριτήριο της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δημόσιες ενισχύσεις που έχει λάβει το Ίδρυμα, αντισταθμίζει αλλά δεν υπερβαίνει το καθαρό συμπληρωματικό κόστος, το οποίο προκύπτει από την παροχή από το Ίδρυμα της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής  υπηρεσίας.