Έλεγχος από το Γενικό Ελεγκτή

24Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 116 του Συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί ετήσιο έλεγχο των λογαριασμών του Ιδρύματος, προκειμένου να ελέγχει κατά πόσο οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση, που έλαβε το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 24Α:

Νοείται ότι το Ίδρυμα δύναται να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασμών του, για σκοπούς του παρόντος άρθρου, σε ιδιώτη εγκεκριμένο ελεγκτή, νοουμένου ότι η ανάθεση, ο διορισμός και η αμοιβή του διοριζόμενου ελεγκτή τυγχάνει της έγκρισης του Γενικού Ελεγκτή και οι ελεγμένοι από αυτό λογαριασμοί, καθώς επίσης η έκθεση που ετοιμάζεται από αυτόν, υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου για έγκριση και ενσωμάτωση στην ετήσια έκθεση που ετοιμάζει δυνάμει του εδαφίου (3).

(2) Άνευ επηρεασμού του άρθρου 30 και για σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Ίδρυμα υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για τις εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες του, ώστε να αντανακλάται ορθά η χρηματοοικονομική και οργανωτική του διάρθρωση και διασφαλίζει ότι -

(α) Η τήρηση των λογαριασμών είναι σύμφωνη με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές,

(β) όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέμονται ορθά εντός των χωριστών λογαριασμών με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής:

Νοείται ότι, όταν χρησιμοποιούνται κοινοί πόροι, όπως, για παράδειγμα, το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισμός, ή οι ίδιες σταθερές εγκαταστάσεις, για σκοπούς παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για σκοπούς άλλων δραστηριοτήτων, το κόστος θα πρέπει να κατανέμεται βάσει της διαφοράς που θα προέκυπτε για το συνολικό κόστος του Ιδρύματος με ή χωρίς τις δραστηριότητες που δεν αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία,

(γ) οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται ορίζονται σαφώς και εφαρμόζονται με συνέπεια και αντικειμενικά.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής ετοιμάζει ετήσια έκθεση στην οποία καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου που ασκεί δυνάμει του παρόντος άρθρου και αναφέρει την ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών, όπως αυτές διαφαίνονται από τους λογαριασμούς που τηρεί το Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (2), μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δε συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Ο Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει την έκθεση στο Ίδρυμα και στον Έφορο το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου.

(4) Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να προμηθεύει το Γενικό Ελεγκτή, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, με -

(α) Την ετήσια έκθεση που ετοιμάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναφορικά με την εκπλήρωση από το Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α, και

(β) αναλυτική κατάσταση των δημόσιων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα κατά το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Α και, αν είναι πρακτικά  εφικτό, με  ειδική  αναφορά  στις δημόσιες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα σε σχέση με κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία προγραμμάτων, που εμπίπτει στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.