Αντιστάθμιση για τους σκοπούς της δημόσιας υπηρεσίας

24Γ.-(1) Το Ίδρυμα μπορεί να παρακρατεί ετησίως αντιστάθμιση, η οποία υπερβαίνει το καθαρό κόστος της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, ως “αποθεματικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας”, κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό μέχρι το δέκα τοις εκατόν (10%) των ετήσιων δαπανών του προϋπολογισμού της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων μεταξύ εσόδων και εισπράξεων και εξόδων και πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, την οποία προσφέρει στο κοινό, νοουμένου ότι τεκμηριώνει προς το κράτος την αναγκαιότητα της εν λόγω αντιστάθμισης· η υπεραντιστάθμιση πέραν του ορίου αυτού επιστρέφεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Έφορος εγκρίνει την παρακράτηση ποσού μεγαλύτερου του δέκα τοις εκατόν (10%) των ετήσιων δαπανών του προϋπολογισμού της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· αυτό είναι αποδεκτό μόνο εφόσον τα επιπλέον του δέκα τοις εκατόν (10%) κεφάλαια τα οποία παρακρατούνται διατηρούνται σε ειδικό αποθεματικό της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του Ιδρύματος, το οποίο προορίζεται, με δεσμευτικό τρόπο από το Ίδρυμα, για τη διενέργεια σημαντικών δαπανών αναγκαίων για την εκπλήρωση της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας εντός αυστηρά καθορισμένων από το Ίδρυμα χρονικών ορίων, όπως-

(α) Σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ψηφιοποίηση, η μετάβαση στις ψηφιακές μεταδόσεις, κ.λπ.

(β) σημαντικά διαρθρωτικά μέτρα αναγκαία για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας του Ιδρύματος· και

(γ) σημαντικές έκτακτες δραστηριότητες, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του Ιδρύματος.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) αποθεματικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, εφόσον έχουν προέλθει από μη εμπορικές δραστηριότητες, απαιτείται όπως χρησιμοποιούνται από το Ίδρυμα απόκλειστικά για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· η διεπιδότηση εμπορικών δραστηριοτήτων δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση και συνιστά μη συμβιβάσιμη κρατική ενίσχυση.

(3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου από το Γενικό Ελεγκτή, η υπεραντιστάθμιση ή/και η διεπιδότηση δραστηριοτήτων εκτός της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, ο Έφορος δύναται να διατάξει την ανάκτηση του ποσού της υπεραντιστάθμισης ή της διεπιδότησης, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.