Εξουσία έκδοσης αξιογράφων

24.-(1) Το Ίδρυμα δύναται, για να εξεύρει χρήματα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένο να δανείζεται βάσει του άρθρου 23 να εκδίδει μετοχές ή άλλα αξιόγραφα (τα οποία στο εξής στο Νόμο αυτό αναφέρονται ως “αξιόγραφα”).

(2) Όλα αυτά τα αξιόγραφα και ο τόκος σε αυτά επιβαρύνουν την επιχείρηση και όλα τα έσοδα του Ιδρύματος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οποιαδήποτε αξιόγραφα που εκδίδονται από το Ίδρυμα βάσει των εξουσιών του Νόμου αυτού, εκδίδονται, μεταβιβάζονται, υπόκεινται σε χειρισμό και πληρώνονται σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από το Ίδρυμα με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.