Εξουσία δανεισμού

23. Με σκοπό να καταστεί ικανό το Ίδρυμα να εκπληρώνει τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού, το Ίδρυμα δύναται, με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ή σύμφωνα με οποιαδήποτε γενική εξουσία που δίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, να δανείζεται χρήματα κατά τέτοιο τρόπο και τηρουμένων τέτοιων όρων που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει σωστό:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24Α, το Ίδρυμα δύναται να δανείζεται χρήματα από την Κυβέρνηση με ευνοϊκούς όρους.