Εξουσία δανεισμού

23. Με σκοπό να καταστεί ικανό το Ίδρυμα να εκπληρώνει τις λειτουργίες του βάσει του Νόμου αυτού, το Ίδρυμα δύναται, με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ή σύμφωνα με οποιαδήποτε γενική εξουσία που δίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, να δανείζεται χρήματα κατά τέτοιο τρόπο και τηρουμένων τέτοιων όρων που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει σωστό να επιβάλει και συγκεκριμένα, αλλά άνευ επηρεασμού της γενικότητας των προαναφερθέντων, δύναται να δανείζεται χρήματα από την Κυβέρνηση.