Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων σε τηλεοπτική εκπομπή που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη διαφήμιση και τηλεαγορά

19Δ. Οι διατάξεις των άρθρων 17Α έως 18Ι και του άρθρου 19Β του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε τηλεοπτικές εκπομπές του Ιδρύματος αποκλειστικά αφιερωμένες στη διαφήμιση και τηλεαγορά. Τα άρθρα 17(1)(β), 17(2)(α), 19Α και 19Γ  του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στις εν λόγω τηλεοπτικές εκπομπές.