Χορηγία προγράμματος

17Β.-(1) Τα τηλεοπτικά προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Ο χορηγός δεν πρέπει να επηρεάζει το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό της εκπομπής την οποία χορηγεί, με τρόπο που να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική επεξεργασία του Ιδρύματος ως προς την εκπομπή.

(β) Το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα που αποτελεί αντικείμενο χορηγίας πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζεται σαφώς από το όνομα ή το λογότυπο του χορηγού που ακούεται ή εμφανίζεται στην αρχή ή στο τέλος του προγράμματος.

(γ) Το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα που αποτελεί αντικείμενο χορηγίας δεν πρέπει να παρακινεί, ιδίως με συγκεκριμένες διαφημιστικές αναφορές, στην αγορά ή τη μίσθωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων.

(2) Απαγορεύεται η χορηγία ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην κατασκευή ή πώληση προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών των οποίων η διαφήμιση απαγορεύεται, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 17Α του παρόντος Νόμου.

(3) Τα δελτία ειδήσεων και οι πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας:

Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος και η αθλητική ενημέρωση.