Δικαίωμα απάντησης

17Δ.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται άλλες ισχύουσες αστικές, διοικητικές ή ποινικές διατάξεις, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της χώρας εγγραφής του, του οποίου θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα και ιδίως η τιμή και η υπόληψή του λόγω της αναφοράς εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχει, έναντι του Ιδρύματος, το δικαίωμα να απαντήσει ή να προσφύγει σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας.

(2) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης μεριμνά ώστε η πραγματική άσκηση του δικαιώματος απάντησης ή του δικαιώματος  σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας, να μην παρεμποδίζεται από την επιβολή αναιτιολόγητων προϋποθέσεων ή  όρων.

(3) Το Ίδρυμα δύναται να απορρίπτει το αίτημα για απάντηση ή την προσφυγή σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας στις εξής περιπτώσεις:

(α) Αν  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  του εδαφίου (1)∙ ή

(β) αν η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού  συνεπάγεται τη διάπραξη αξιόποινης πράξης ή επισύρει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισμού ή αντίκειται στα χρηστά ήθη.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης από το Ίδρυμα του αιτήματος για να απαντήσει ή σε περίτπωση μη ανταπόκρισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, ο αιτητής δύναται να προσφύγει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για επανεξέταση του αιτήματός του. Αν η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης κρίνει δικαιολογημένο το αίτημα, ζητά από το Ίδρυμα, την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(5) Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται μέσα σε επτά ημέρες από την παραλαβή της ή από τη μέρα που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ζητά από το Ίδρυμα την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται κατά προτίμηση στο ίδιο πρόγραμμα που έγινε η  σχετική αναφορά. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει, ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική, και από το δικαίωμα αποζημίωσης του παθόντος.

(6) Σε περίπτωση μετάδοσης απάντησης το Ίδρυμα  θα έχει δικαίωμα περιορισμού της έκτασής της, οσάκις είναι δυσανάλογα μακροσκελής σε σχέση με την αναφορά που την προκάλεσε, χωρίς να θίγεται, όμως, σε κάθε περίπτωση, η ουσία της.