Δικαίωμα απάντησης

17Δ.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται άλλες ισχύουσες αστικές, διοικητικές ή ποινικές διατάξεις, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της χώρας εγγραφής του, του οποίου θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα και ιδίως η τιμή και η υπόληψη λόγω μετάδοσης εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων κατά τη διάρκεια προγράμματος έχει έναντι του Ιδρύματος το δικαίωμα να ζητήσει απάντηση ή να προσφύγει σε ισοδύναμα μέσα προστασίας.

(2) Το αίτημα για απάντηση ή η προσφυγή σε ισοδύναμα μέσα προστασίας μπορεί να απορρίπτεται από το Ίδρυμα στις εξής περιπτώσεις:

(α) Αν δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1).

(β) Αν η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού συνεπάγεται τη διάπραξη αξιόποινης πράξης ή επισύρει αστική ευθύνη του Ιδρύματος ή αντίκειται στα χρηστά ήθη.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης από το Ίδρυμα του αιτήματος για απάντηση ή μη ανταπόκρισης μέσα σε δεκαπέντε μέρες, ο αιτητής μπορεί να προσφύγει στον Υπουργό για επανεξέταση του αιτήματος του. Αν ο Υπουργός κρίνει δικαιολογημένο το αίτημα, ζητά από το Ίδρυμα την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(4) Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται μέσα σε τρεις μέρες από την παραλαβή της ή από τη μέρα που ο Υπουργός ζητά από το Ίδρυμα την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται στο ίδιο πρόγραμμα που έγινε η σχετική αναφορά. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει, ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική, και από το δικαίωμα αποζημίωσης του παθόντος.