Κανονισμοί

17ΣΤ. Το ίδρυμα δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών των άρθρων 17, 17Α, 17Β, 17Γ και 17Δ.