Μετάδοση σύντομων αποσπασμάτων διοργανώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος

17ΣΤ.-(1) Το Ίδρυμα, σε περίπτωση που ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να παρέχει σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος-μέλος, σύντομα αποσπάσματα από εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, ήτοι δελτία ειδήσεων και επικαιρικά προγράμματα, με δίκαιους, εύλογους και ίσους, οικονομικούς ή άλλους, όρους. Οι εν λόγω όροι ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την εκδήλωση από το Ίδρυμα όταν κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος σε ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης.

(2) Το Ίδρυμα, σε περίπτωση που κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) πρόσβαση, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τηλεοπτικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα, τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), σύντομα αποσπάσματα από το σήμα του Ιδρύματος.

(3) Η μετάδοση αποσπασμάτων από τηλεοπτικό οργανισμό που αποκτά πρόσβαση στα αποσπάσματα αυτά από το Ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

(α) Τα αποσπάσματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, ήτοι δελτία ειδήσεων και επικαιρικά προγράμματα:

Νοείται ότι, τα υπό αναφορά αποσπάσματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε κατά παραγγελία υπηρεσίες, μόνο εάν το ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται σε μαγνητοσκόπηση από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων∙

(β) η μετάδοση των αποσπασμάτων επιτρέπεται να γίνεται μετά τη λήξη της συγκεκριμένης εκδήλωσης, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες από τη λήξη της εκδήλωσης∙

(γ) η διάρκεια της μετάδοσης των αποσπασμάτων της συγκεκριμένης εκδήλωσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 180 δευτερόλεπτα και δεν δύναται να επαναλαμβάνεται περισσότερο από τρεις (3) φορές μέσα στο εικοσιτετράωρο από τη λήξη της εκδήλωσης∙

(δ) εφόσον απαιτηθεί αποζημίωση, αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή πρόσβασης∙

(ε) καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής των εν λόγω αποσπασμάτων, ο τηλεοπτικός οργανισμός που τα προβάλλει οφείλει να διατηρεί στην οθόνη το λογότυπο του Ιδρύματος, εφόσον έχει εξασφαλίσει από αυτό την πρόσβαση στα εν λόγω αποσπάσματα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το Ίδρυμα αποκτά πρόσβαση σε σύντομα αποσπάσματα από άλλο τηλεοπτικό οργανισμό τότε υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (ε) του παρόντος εδαφίου.