Συμβουλευτικές Επιτροπές

20.-(1) Το Ίδρυμα διορίζει συμβουλευτικές επιτροπές γνωστές ως η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Προγράμματος και η Συμβουλευτική Επιτροπή του Τουρκικού Προγράμματος για να συμβουλεύουν το Ίδρυμα σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο προγραμμάτων που μεταδίδονται στην Ελληνική ή Τουρκική γλώσσες, αντίστοιχα.

(2) Το Ίδρυμα δύναται να διορίζει μία ή περισσότερες άλλες συμβουλευτικές επιτροπές για να συμβουλεύουν το Ίδρυμα σε οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο αφορά τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες και άλλες εργασίες του Ιδρύματος.

(3) Επιτροπή που διορίζεται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή εδαφίου (2) αποτελείται από τέτοια πρόσωπα, είτε μέλη είτε όχι, λειτουργούς ή υπαλλήλους του Ιδρύματος, όπως το Ίδρυμα δυνατό να θεωρήσει κατάλληλα.

(4) Το Ίδρυμα προνοεί για Πρόεδρο ή άλλο προεδρεύον μέλος κάθε τέτοιας επιτροπής και για την απαρτία αυτής, και δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη συχνότητα των συνεδριάσεων, τη σύγκληση των συνεδριάσεων, τη διαδικασία στις συνεδριάσεις και τον τρόπο με τον οποίο θέματα παραπέμπονται στην Επιτροπή για συμβουλή από το Ίδρυμα και τη συμβουλή της επιτροπής που διαβιβάζεται στο Ίδρυμα, και τηρουμένων οποιωνδήποτε τέτοιων κανονισμών η επιτροπή ρυθμίζει τη δική της διαδικασίας.

(5) Το Ίδρυμα παρέχει τέτοια γραμματειακή ή άλλη βοήθεια σε επιτροπή όπως δυνατό να θεωρήσει κατάλληλη.

(6) Το Ίδρυμα δύναται να πληρώνει σε μέλη επιτροπής που δεν είναι μέλη, λειτουργοί ή υπάλληλοι του Ιδρύματος τέτοια επιδόματα και έξοδα όπως το Ίδρυμα δυνατό να ορίζει:

Νοείται ότι δεν πληρώνονται επιδόματα, εκτός από επίδομα για έξοδα για τα οποία δυνατό να υπάρξει ρητή εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει δημόσια θέση ή είναι λειτουργός ή υπάλληλος του Ιδρύματος.