Η Κυβέρνηση δύναται να εγγυάται δάνεια

25. Η Κυβέρνηση δύναται να εγγυάται κατά τον τρόπο και με τους όρους που ήθελε θεωρήσει κατάλληλους, την πληρωμή του τόκου και κεφαλαίου ή και των δύο, οποιουδήποτε δανείου που προτείνεται να συναφθεί από το ίδρυμα.