Χρονοθυρίδες

19Γ.-(1) Οι χρονοθυρίδες που αφιερώνονται σε εκπομπές τηλεμπορίας του Ιδρύματος έχουν ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε λεπτών.

(2) Ο ανώτατος αριθμός χρονοθυρίδων είναι οκτώ ημερησίως, η συνολική διάρκεια τους δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες ημερησίως και προσδιορίζονται σαφώς ως χρονοθυρίδες τηλεμπορίας με οπτικά και ακουστικά μέσα.