Παράθυρα τηλεπώλησης

19Γ.-(1) Τα παράθυρα τηλεπώλησης πρέπει να διακρίνονται σαφώς ως τέτοια με οπτικά και ακουστικά μέσα και να έχουν ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια 15 λεπτών.

(2) Ο ανώτατος αριθμός παραθύρων τηλεπώλησης είναι οκτώ ημερησίως, η συνολική διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες ημερησίως και προσδιορίζονται σαφώς ως παράθυρα τηλεαγοράς με οπτικά και ακουστικά μέσα.