Εξαίρεση

18. Για το σκοπό εκπλήρωσης των λειτουργιών του βάσει του Νόμου αυτού το Ίδρυμα εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Τηλεγράφων Νόμου και από τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου ή από οποιεσδήποτε διατάξεις που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς.