Ειδικές διατάξεις που αφορούν την πολιτική διαφήμιση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

17Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιωνδήποτε  δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, η μετάδοση πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπεται από το Ίδρυμα, εφ΄ όσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Πριν από τη μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης πρέπει να χρησιμοποιείται οπτικό και ακουστικό μέσο επισήμανσής της ως πληρωμένης πολιτικής διαφήμισης, ούτως ώστε να διακρίνεται σαφώς από τα υπόλοιπα προγράμματα και άλλες διαφημίσεις·

(β) στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών,  η μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης επιτρέπεται μόνο υπέρ των υποψηφίων,  και θα προσδιορίζεται σ΄ αυτήν ευκρινώς, ο υποψήφιος υπέρ του οποίου μεταδίδεται η πολιτική διαφήμιση·

(γ) στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης επιτρέπεται  μόνο υπέρ  των υποψηφίων και θα προσδιορίζεται σ΄ αυτήν ευκρινώς ,  ο υποψήφιος υπέρ του οποίου μεταδίδεται η πολιτική διαφήμιση·

(δ) η πολιτική διαφήμιση δεν αποτελεί αρνητική διαφήμιση κατά την έννοια που της αποδίδει το παρόν άρθρο∙

(ε) το Ίδρυμα μεταδίδει την πολιτική διαφήμιση υπό τους ίδιους  οικονομικούς ή άλλους όρους για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση προεδρικών εκλογών και για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση.

(στ) το Ίδρυμα διασφαλίζει κατά το δυνατό τις προϋποθέσεις ίσου ποσοστού χρόνου της πολιτικής διαφήμισης μεταξύ των υποψηφίων σε περίπτωση προεδρικών εκλογών και μεταξύ των υποψηφίων σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, τόσο εντός της ζώνης όσο και εκτός αυτής, καθώς επίσης και όταν αυτή μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασης ή υψηλής ακροαματικότητας.

(2) Αναφορικά με το χρόνο πολιτικής διαφήμισης που μεταδίδει το Ίδρυμα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34Δ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34Δ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου,  απαγορεύεται η μετάδοση πολιτικής διαφήμισης πενήντα πέντε ώρες πριν από την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας κατά την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Οι υποψήφιοι στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών και οι υποψήφιοι στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ο ανεξάρτητος υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση,  οφείλουν, πέντε ημέρες πριν από τη μετάδοση της πρώτης πολιτικής διαφήμισης, να καταθέτουν στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης το συμφωνηθέν με το Ίδρυμα πρόγραμμα καταχώρησης και μετάδοσης της  πολιτικής τους διαφήμισης.

(5) Το Ίδρυμα πριν από τη μετάδοση οποιασδήποτε πολιτικής διαφήμισης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί πάραυτα στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης τη συμφωνία για τη μετάδοσή της, το περιεχόμενό της, καθώς και το χρόνο μετάδοσής της.

(6) (α) Σε περίπτωση που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε πολιτική διαφήμιση έχει καλύψει τον καθοριζόμενο με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου χρόνο, δίδει οδηγίες στο Ίδρυμα να μη μεταδώσει οποιαδήποτε άλλη τέτοια πολιτική διαφήμιση, και το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω μετάδοση τέτοιας διαφήμισης.

(β) Σε περίπτωση που το Ίδρυμα  παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 22Β.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

"αρνητική διαφήμιση" σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου ή κόμματος∙

"προεκλογική περίοδος" σημαίνει τη χρονική περίοδο των σαράντα ημερών που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των προεδρικών  ή των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση προεδρικών εκλογών κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των οποίων δεν εκλέγεται πρόεδρος, οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους προέδρους, και θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία σε μεταγενέστερη ημερομηνία, περιλαμβάνει και την περίοδο  από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας μέχρι τη νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί∙

“υποψήφιος” σημαίνει:

(α) σε περίπτωση προεδρικών εκλογών υποψήφιο πρόεδρο κατά την έννοια του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου∙

(β) σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών:

(i) πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα με βάση τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό εκτίθεται στην εκλογή μεμονωμένως· ή

(ii) το συνδυασμό ενός κόμματος ή το συνδυασμό συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή το συνδυασμό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι με βάση τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν συνδυασμώ∙ και

(γ) στην περίπτωση εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

(i) πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα με βάση τον περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό εκτίθεται στην εκλογή μεμονωμένως, ή

(ii) το συνδυασμό ενός κόμματος ή το συνδυασμό συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή το συνδυασμό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι με βάση τον περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν συνδυασμώ:

Νοείται ότι όπου απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους υποψηφίου, για την περίπτωση συνδυασμού, εκ μέρους αυτού θα ενεργεί πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί.

“υψηλή τηλεθέαση” σημαίνει τη χρονική περίοδο εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού μεταξύ των ωρών 19:00 μέχρι 21:00∙

“υψηλή ακροαματικότητα” σημαίνει τη χρονική περίοδο εκπομπής ραδιοφωνικού σταθμού μεταξύ των ωρών 6:00 μέχρι 9:00 και 12:00 μέχρι 14:00.