Αποκλειστική μετάδοση

19Β.-(1) Το Ίδρυμα δε μεταδίδει εκδηλώσεις οι οποίες θεωρούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία μείζονος σημασίας για την κοινωνία, κατά τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ζωντανής ή αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.

(2) Ο Υπουργός γνωστοποιεί με διάταγμα κατάλογο των εθνικών ή μη εκδηλώσεων τις οποίες θεωρεί μείζονος σημασίας για την κοινωνία, ο οποίος καταρτίζεται με σαφή και διαφανή τρόπο, εγκαίρως. Επίσης καθορίζει εάν οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες για ολική ή μερική ζωντανή κάλυψη ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, ολική ή μερική αναμεταδιδόμενη κάλυψη.

(3)(α) Ο αρμόδιος Υπουργός γνωστοποιεί αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν δυνάμει του εδαφίου (1).

(β) Το παρόν εδάφιο τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Το Ίδρυμα δεν ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία έχει αποκτήσει μετά τη δημοσίευση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2000, κατά τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού στην Κυπριακή Δημοκρατία να εμποδίζεται να παρακολουθήσει εκδηλώσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί ως μείζονος σημασίας για την κοινωνία από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.