Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων σε τηλεοπτική εκπομπή που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην αυτοπροβολή

19Ε. Οι διατάξεις των άρθρων 17Α έως 18Ι και του άρθρου 19Β του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε τηλεοπτικές εκπομπές του Ιδρύματος αποκλειστικά αφιερωμένες στην αυτοπροβολή. Τα άρθρα 17(1)(β), 17(2)(α), 19Α και 19Γ  του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στις εν λόγω τηλεοπτικές εκπομπές.