Ευρωπαϊκά έργα

19Α.-(1) Το Ίδρυμα αφιερώνει σε ευρωπαϊκά έργα κατά την έννοια του εδαφίου (3) το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών του, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παιγνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεκειμενογράφησης και τηλεμπορίας. Το ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του Ιδρύματος έναντι του κοινού του, όσον αφορά την ενημερωτική, εκπαιδευτική, επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά βάσει κατάλληλων κριτηρίων που καθορίζονται με κανονισμούς.

(2)(α) Το Ίδρυμα ετοιμάζει κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως στατιστική κατάσταση αναφορικά με την επίτευξη των ποσοστών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) από το Ίδρυμα, τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθούν τα ποσοστά αυτά, καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν ή που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξη τους.

(β) Το Ίδρυμα γνωστοποιεί την έκθεση αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ευρωπαϊκά θεωρούνται τα ακόλουθα έργα:

(α) Τα έργα καταγωγής κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Τα έργα καταγωγής τρίτων ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ανταποκρίνονται στους όρους της παραγράφου (δ) του εδαφίου αυτού.

(γ) Τα έργα καταγωγής άλλων τρίτων ευρωπαϊκών κρατών που ανταποκρίνονται στους όρους της παραγράφου (ε) του εδαφίου αυτού:

Νοείται ότι η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) προϋποθέτει ότι τα έργα καταγωγής κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται σε μέτρα που εισάγουν διακρίσεις στα εν λόγω τρίτα κράτη.

(δ) Τα έργα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου είναι τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και εργαζόμενους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα από τα κράτη που αναφέρονται στις ίδιες παραγράφους και που πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Πραγματοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη~

(ii) η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται πραγματικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη~

(iii) η συμμετοχή των συμπαραγωγών των κρατών αυτών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους της συμπαραγωγής, η δε συμπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός των κρατών αυτών.

(ε) Τα έργα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του παρόντος εδαφίου είναι τα έργα που πραγματοποιούνται είτε αποκλειστικά είτε σε συμπαραγωγή με παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά τρίτα κράτη με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει ή θα συνάψει συμφωνίες στον οπτικοακουστικό τομέα, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και εργαζόμενους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.

(στ) Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά, κατά την έννοια των παραγράφων (α) έως (γ), αλλά παράγονται στο πλαίσιο διμερών συνθηκών συμπαραγωγής που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών θεωρούνται ευρωπαϊκά, εφόσον οι κοινοτικοί συμπαραγωγοί συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός του εδάφους των κρατών μελών.

(ζ) Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά, κατά την έννοια των παραγράφων (α) έως (γ) και (στ), αλλά πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και εργαζόμενους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται ευρωπαϊκά, κατ’ αναλογία της συμμετοχής των κοινοτικών συμπαραγωγών στο ολικό κόστος παραγωγής.

(4) Το Ίδρυμα μεριμνά ώστε να μη μεταδίδει κινηματογραφικά έργα, εκτός από τις περιόδους που έχουν συμφωνηθεί με τους δικαιούχους.

(5) Το Ίδρυμα μεριμνά ώστε να αφιερώνει, όπου αυτό είναι εφικτό και με τα κατάλληλα μέσα, τουλάχιστο το 10% του χρόνου της εκπομπής του, εκτός από τις ειδήσεις, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφημίσεις ή τις υπηρεσίες τηλεκειμενογράφησης και τηλεμπορίας, ή εναλλακτικά κατ’ επιλογή του ιδίου το 10% τουλάχιστο του προϋπολογισμού των προγραμμάτων του σε ευρωπαϊκά έργα παραγωγών ανεξαρτήτων από τηλεοπτικούς σταθμούς. Το ποσοστό αυτό, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του Ιδρύματος έναντι του κοινού του, όσον αφορά την ενημερωτική, εκπαιδευτική, επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά, βάσει κατάλληλων κριτηρίων, αφιερώνοντας κατάλληλο ποσοστό σε πρόσφατα έργα, δηλαδή σε έργα που μεταδίδονται μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την παραγωγή τους.

(6) Οι πολιτιστικές εκπομπές πρέπει να αποτελούν τουλάχιστο το 2% του χρόνου εκπομπής του σταθμού, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών παιγνιδιών, διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεαγοράς.